ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GOLDEN FLAME INTERNATIONAL BV

Golden Flame International BV
Vlonderweg 6
1332 CC Almere
The Netherlands
Tel: +31(0)297-261304
Fax: +31(0)297-263531
Email: info@goldenflame.nl
KvK Utrecht: 30059328
BTW nummer: 8018.41.203.B.01

 

 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Golden Flame International BV gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Golden Flame International BV gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

 

 1. Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat de eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoud Golden Flame International BV zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Golden Flame International BV heeft voldaan.
 3. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
 4. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Golden Flame International BV te melden.
 5. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
 6. Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

 

 1. Levering

 1. De levering van de goederen voor de vennootschap vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
 2. De levering van de goederen vindt plaats binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
 3. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Golden Flame International BV na schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
 4. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
 5. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Golden Flame International BV redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
 6. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Golden Flame International BV gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld zekerheid tot betaling van de koopsom.

 

 1. Ontvangst en reclames

 1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
 2. De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5.
 3. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
 4. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

 

 1. Retourvoorwaarden

 1. Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar Golden Flame International BV . De klant dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel.
 2. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Golden Flame International BV . De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Golden Flame International BV zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien Golden Flame International BV de retourzending dient te verzorgen, zal Golden Flame International BV koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.
 3. Voorwaarde voor retourzending
  a. de goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn
  b. de goederen dienen ongebruikt te zijn
  c. de goederen dienen schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen
  d. de goederen dienen geadresseerd te zijn aan het door Golden Flame International BV opgegeven retouradres
 4. Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 30 dagen geretourneerd worden aan de koper.
 5. Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden.
 6. Speciaal voor de koper samengestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

 

 1. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Golden Flame International BV is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

 

 1. Prijzen en betaling

 1. Indien de kostprijs van de door Golden Flame International BV verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Golden Flame International BV gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Golden Flame International BV zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden.
 2. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van 1,5 % per maand, of gedeelte van een maand.
 3. Indien Golden Flame International BV tot buitengerechtelijke invordering overgaat is koper een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 4. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

 

 1. Ontbinding

 1. In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Golden Flame International BV gesloten overeenkomst, heeft Golden Flame International BV het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Golden Flame International BV tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
 2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Golden Flame International BV door de koper op de hoogte is gesteld.
 3. Indien Golden Flame International BV besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid

 1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Golden Flame International BV gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In het bijzonder aanvaard Golden Flame International BV geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Golden Flame International BV verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

 

 1. Wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. Golden Flame International BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Golden Flame International BV is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Geschillen

 1. Alle, door Golden Flame International BV als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.