Golden Flame International B.V., hierna te noemen Golden Flame, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de websites van Golden Flame. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Golden Flame aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de websites van Golden Flame. Golden Flame behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Golden Flame.

Alle genoemde prijzen onder voorbehoud.